الیزاروف سیستمی کامل مبتنی به ثابت سازی استخوان از بیرون اندام است که به صورت دایره است .

این باعث افزایش استحکام و افزایش تنوع کاربرد ان میشود .

با ما همراه باشید تا کامل در این زمینه بهتون توضیح بدیم .